Wyniki Grupy Banku Pocztowego za I półrocze 2018 r. – istotny wzrost zysku netto, wysoki poziom wskaźników kapitałowych i płynnościowych

Bank Pocztowy w liczbach, Nowości, zmiany, wyróżnienia dla oferty, Promocje, marketing, sponsoring, O Banku Pocztowym

W I półroczu 2018 r. zysk netto Grupy Banku Pocztowego wzrósł ponad 5-krotnie. Wskaźniki kapitałowe oraz płynnościowe kształtowały się na bezpiecznym poziomie, znacząco powyżej minimalnych wymogów nadzorczych. W relacji I półrocze 2018 do I półrocza 2017 Bank odnotował 20% wzrost sprzedaży kredytów detalicznych (łącznie konsumpcyjnych oraz hipotecznych) oraz 87% wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych.

W I półroczu 2018 r. Bank Pocztowy wypracował ponad 5-krotnie wyższy zysk netto niż rok wcześniej i wyniósł 10,6 mln zł. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) ukształtował się na poziomie 3,52% i był o 2,92 p.p. wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

- Przyjęta w czerwcu 2017 r. Strategia Banku Pocztowego oraz zdefiniowanie w ramach jej operacjonalizacji 90 inicjatyw strategicznych zaczyna przynosić pierwsze efekty. Cieszymy się z istotnego wzrostu zysku netto oraz bezpieczeństwa kapitałowego oraz płynnościowego Banku potwierdzonego kluczowymi wskaźnikami. Przede wszystkim koncentrujemy się jednak na dalszej pracy i wyzwaniach związanych z realizacją coraz bardziej docenianego na świecie, ambitnego projektu bankowości pocztowej – mówi Sławomir Zawadzki, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Wyższy niż rok wcześniej poziom dochodów osiągnięty przez Bank Pocztowy wyniósł 173,9 mln zł (6 proc r/r). Pozwolił na to, mimo niższego poziomu wyniku odsetkowego (130,8 mln zł na koniec czerwca 2018 r.) i prowizyjnego (24,1 mln zł na koniec czerwca 2018 r.), wzrost pozostałych dochodów o 17,7 mln zł z uwagi na sprzyjające warunki otoczenia rynkowego w zakresie kształtowania się cen  skarbowych papierów wartościowych oraz optymalizację przez Bank portfela papierów wartościowych, a także rozwiązanie rezerw (UOKiK).

Bank zrealizował marżę odsetkową na dobrym poziomie 3,5 proc. Odnotowany w omawianym okresie wzrost kosztów działania Banku do poziomu 122,5 mln wynikał m.in. z włączenia w struktury Banku dotychczasowych spółek zależnych – Centrum Operacyjne Sp. z o.o. oraz Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o.

Dalsza poprawa jakości

W I połowie 2018 r. Bank Pocztowy pozyskał ponad 41 tys. nowych Klientów detalicznych, a łączna liczba obsługiwanych przez Bank Klientów wynosiła na 30 czerwca 2018 r. 976,6 tys.. W omawianym okresie Bank kontynuował proces zamykania nieaktywnych rachunków, w efekcie czego ich liczba na koniec I półrocza ukształtowała się na poziomie 698 tys. Jednocześnie Bank odnotował istotny wzrost średniego stanu środków na ROR, który w ciągu roku wyniósł 37 proc.

Sprzedaż kredytów dla klientów detalicznych wzrosła o 20% porównując dane na koniec pierwszego półrocza 2018 r. do pierwszego półrocza 2017 r. Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych w I połowie 2018 r. wyniosła 314 mln zł, a ich saldo na koniec czerwca osiągnęło poziom 2,0 mld zł i było nieznacznie niższe niż na koniec I półrocza poprzedniego roku (2,1 mld zł na koniec czerwca 2017). W efekcie powrotu Banku Pocztowego do sprzedaży kredytów hipotecznych, Bank w I półroczu 2018 r. udzielił tego typu kredytów o wartości 104 mln zł – niemal dwukrotnie wyższej niż analogicznym okresie ubiegłego roku (wówczas sprzedaż wyniosła 55 mln zł). Łączna wartość salda kredytów brutto udzielonych Klientom osiągnęła na 30 czerwca 2018 r. poziom 4,4 mld zł.

- Uzyskane w drodze dokapitalizowania Banku środki pozwoliły m.in. na powrót Banku Pocztowego do aktywnej sprzedaży kredytów hipotecznych. Dlatego w I półroczu zadbaliśmy m.in. o poprawę funkcjonalności produktu, rozszerzenia sieci dystrybucji o grupę pośredników, usprawnienie procesu oraz dostosowaniu polityki cenowej do sytuacji rynkowej, co przyniosło oczekiwane rezultaty - mówi Sławomir Zawadzki, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

W I półroczu 2018 r. Bank kontynuował politykę dopasowania salda depozytów do potrzeb akcji kredytowej przy jednoczesnym ograniczaniu kosztowości bazy depozytowej. W rezultacie saldo depozytów na 30.06.2018 r. wyniosło  6,2 mld zł, wzrastając o 5,8 proc. w relacji do analogicznego okresu rok wcześniej.

Pierwsze półrocze 2018 r. Bank Pocztowy zamykał posiadając wysokie, bezpieczne poziomy wskaźników kapitałowych i płynnościowych. Współczynnik wypłacalności Banku (CAR) wyniósł 18,4 %, a Tier 1 ukształtował się na poziomie 15,2%.

Kluczowe działania w 2018 r.

Podejmowane przez Bank Pocztowy w I półroczu 2018 r. działania miały na celu efektywne wprowadzanie w życie założeń strategicznych zawartych w Strategii Banku Pocztowego na lata 2017-2021.

W obszarze biznesu Bank rozpoczął prace w ramach projektu RAZEM 2021, w którym Bank Pocztowy i Poczta Polska wypracowują obecnie docelowy model działania wspólnej sieci sprzedaży wszystkich usług finansowych i cyfrowych. Prace w tym kluczowym dla sukcesu biznesowego Banku obszarze będą kontynuowane.

Dużym wyzwaniem było skutecznie przeprowadzone przeniesienie obsługi kart płatniczych do nowego dostawcy, First Data Polska S.A. Produkcję, jak i personalizację kart, Bank powierzył Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Dzięki podpisaniu umowy z MoneyGram Bank udostępnił usługę wysyłki pieniędzy z placówek pocztowych do ponad 200 krajów i terytoriów na świecie w najszerszej pod względem dostępności tej usługi sieci placówek w Polsce. W ciągu zaledwie kilku minut wysłane środki z rachunku bankowego można odebrać w kraju przeznaczenia – w jednym z 350 000 punktów MoneyGram.

Bank wprowadził także kompleksową ofertę dla obywateli Ukrainy. Zawiera ona obsługę Contact Centre, stronę www, serwis transakcyjny w języku ukraińskim oraz możliwość realizowania przekazów pieniężnych z konta na Ukrainę za 0 zł.  

W obszarze firmowym Bank wypracował nowy model obsługi klientów MSP, w dalszym ciągu pracując nad rozbudową oferty produktowej dla tej grupy Klientów.  

W dalszej części roku Bank Pocztowy będzie koncentrował swoje działania m.in. na dalszym rozwoju usług cyfrowych, w tym wdrożeniem nowego produktu i procesu kredytu online dla klientów detalicznych.

W ramach EnveloBanku, cyfrowej marki Banku Pocztowego, trwają prace nad  Marketem Cyfrowym oraz zaproponowaniem Klientom nowych form płatności Google Pay.

Ważnym wydarzeniem był powrót Banku Pocztowego po 16 latach do nazwy siatkarskiego klubu kobiet z najwyższej klasy rozgrywkowej – Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz.

Drukuj komunikat