Biuro-prasowe-1200x600 06 03 2023 Wyniki 2022

r.

Bank Pocztowy zanotował w 2022 r. najlepsze wyniki finansowe w swojej historii - zysk netto wyniósł 105,0 mln zł i był wyższy o 74,0 mln zł w porównaniu do zysku osiągniętego przez Bank rok wcześniej

Bank Pocztowy wypracował w 2022 roku zysk netto na poziomie 105 mln złotych w porównaniu do 31 mln złotych w 2021 r. To najlepszy wynik zanotowany przez Bank w całej jego historii. Warto zauważyć, że wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) osiągnął poziom 30,66%. Obecnie Zarząd Banku Pocztowego koncentruje się na dokończeniu procesu dokapitalizowania Banku, określeniu docelowej struktury właścicielskiej Banku oraz opracowaniu nowej strategii Banku na lata 2023-2025, która umożliwi Bankowi dalszy rozwój.

Najlepsze wyniki w historii

W efekcie podjętych działań, w ramach Planu Naprawy oraz czynników zewnętrznych, wynik finansowy brutto Banku za 2022 r. osiągnął rekordowy poziom 135,5 mln zł,  natomiast zysk netto wyniósł 105 mln zł i był wyższy o 74 mln zł, tj. o 238,4% w porównaniu do 2021 r.

- Tak dobre wyniki Banku Pocztowego to efekt wielu czynników - wysokiego poziomu stóp procentowych NBP, zakończonych przez nas z sukcesem działań służących przywróceniu stabilności finansowej Banku w ramach Planu Naprawy, wypracowania mechanizmów przyczyniających się do poprawy w zakresie rentowności i kosztów, czy w końcu tak ważnego wzrostu efektywności naszej sieci sprzedaży. Było to możliwe pomimo wprowadzenia tzw. wakacji kredytowych oraz rozpoczętego procesu wyrównywania poziomu wynagrodzeń w Banku do poziomu obserwowanego w sektorze. Dobre wyniki Banku pokazują również, że dzięki przeprowadzonym zmianom, ale także wprowadzanym nowym produktom, Bank Pocztowy może być coraz silniejszym graczem na rynku. Kontynuacja Planu Naprawy i dokapitalizowanie Banku, niezależnie od szybkiej obecnie akumulacji zysku przez Bank,  ma na celu trwałe podniesienie wskaźników powyżej wymogów regulacyjnych. Po dokapitalizowaniu i określeniu docelowej struktury właścicielskiej, przygotowanie nowej strategii biznesowej na kolejne lata da podstawę do dalszego rozwoju Banku - komentuje Jakub Słupiński, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Podstawowe wskaźniki operacyjne

Na zmianę wyniku finansowego Banku w 2022 r. istotnie wpłynął wzrost wyniku z tytułu odsetek, który w 2022 r. wyniósł 410,3 mln zł i był wyższy o 205,5 mln zł (100,4%) niż w 2021 r. Wzrost wyniku odsetkowego nastąpił m.in w efekcie wzrostu stóp procentowych w 2022 r., co przełożyło się na wzrost przychodów odsetkowych o 268,3 mln zł, a także kosztów odsetkowych o 62,7 mln zł. Na wygenerowane wyniki wpływ miało także obniżenie kosztów odpisów na straty kredytowe od aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, a także wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych, który w porównaniu do 2021 r. był wyższy o 11,0 mln zł. Bank odnotował wzrost kosztów działania o 38,1 mln zł, tj. o 18,5%, w efekcie wyższych kosztów eksploatacyjnych oraz kosztów osobowych o 19,7%, w wyniku wzrostu wynagrodzeń.

W 2022 r. Bank zanotował wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) na poziomie 30,66% i był on o 24,55 p.p. wyższy niż 31.12.2021 r., o czym zadecydował wzrost zysku netto przy jednoczesnym spadku wartości kapitałów własnych Banku wynikającym z ujemnej wyceny wartości portfela papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej.

Istotny wzrost dochodów o 72,1% r/r przy odnotowanym wzroście kosztów działania, przełożył się na zdecydowanie lepszą relację koszty/dochody (C/I). Na 31.12.2022 r. wskaźnik C/I dla Banku Pocztowego wyniósł 52,2%, i był niższy o 23,6 p.p. w porównaniu do 31.12.2021 r.

Warto też zauważyć, że w 2022 r. Bank Pocztowy pozyskał 44,3 tys. nowych Klientów detalicznych. Na koniec grudnia 2022 r. z usług Banku korzystało 748,4 tys. Klientów detalicznych (Klientów indywidualnych) oraz około 28 tys. Klientów instytucjonalnych, w tym z segmentu mieszkalnictwa ok. 11,7 tys., 642 przedsiębiorstw oraz 14,8 tys. z segmentu mikroprzedsiębiorstw.

Projekty rozwojowe

W 2022 roku Bank Pocztowy realizował 30 projektów inwestycyjnych, zwiększających jego konkurencyjność, na które poniósł wydatki w wysokości 26,1 mln złotych. Bank wdrożył m. in.  system CRM w chmurze Microsoft, będąc w tym zakresie jednym z prekursorów na polskim rynku. Podjął także decyzję o przeniesieniu swojej bankowości elektronicznej do chmury obliczeniowej firmy Amazon Web Services (AWS) i przeprowadził testy potwierdzające wydajność oraz zgodność wybranych rozwiązań z regulacjami obowiązującymi w Polsce. Takie rozwiązania pozwolą na zmniejszenie kosztów związanych z infrastrukturą IT, ale także umożliwią szybsze wdrażanie oraz lepsze dopasowanie nowych usług do potrzeb Klientów.

Bank Pocztowy, jako pierwsza instytucja w Polsce, udostępnił także kartę biometryczną dla klientów indywidualnych, przy współpracy z organizacją kartową Mastercard oraz debetową kartę wirtualną. Bank intensywnie rozwija  jednocześnie możliwości brania przez Klientów kredytów on-line. W pierwszym kwartale 2023 r. proces udzielenia kredytu on-line będzie mógł zamknąć się już w ciągu 15 minut. W drugim półroczu 2022 r. nastąpiło uruchomienie weryfikacji tożsamości poprzez usługę AIS w procesie ROR.

Wszelkie realizowane przez Bank nowe projekty w obszarze cyfrowym, przyczyniają się do poprawy jakości obsługi Klientów, upowszechniania i zwiększania bezpieczeństwa transakcji bezgotówkowych w Polsce oraz rozwoju samego Banku.

Plan Naprawy z zakresu adekwatności kapitałowej oraz nowa Strategia

W 2022 roku Bank Pocztowy podjął decyzję o uruchomieniu Planu Naprawy w zakresie adekwatności kapitałowej, którego podstawowym celem jest dokapitalizowanie Banku. Bank w okresach miesięcznych raportuje do Komisji Nadzoru Finansowego wypełnienie opracowanego harmonogramu realizacji tego działania naprawczego. Zarząd Banku Pocztowego szacuje, że proces dokapitalizowania Banku powinien zakończyć się najpóźniej w III kwartale 2023 r., ale nie jest wykluczone, że uda się go zakończyć już w II kwartale.

Istotność tego działania wynika z faktu, że od 1 stycznia 2023 r. w związku z zakończeniem obowiązywania większości przepisów przejściowych dotyczących łagodzenia wpływu MSSF oraz tymczasowego traktowania niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR, spadły wartości kapitału Tier 1 i funduszy własnych. Należy jednak zwrócić uwagę, że przejściowe pogorszenie sytuacji kapitałowej Banku na początku roku zostanie zniwelowane z chwilą zwiększenia kapitału podstawowego Tier 1, co będzie efektem przeznaczenia całego wyniku finansowego za rok 2022 na zasilenie kapitału rezerwowego zgodnie z projektem uchwały o podziale zysku przygotowanym przez Zarząd Banku na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdzające sprawozdanie finansowe.

W ostatnich latach Bank skutecznie realizował założenia Strategii na lata 2021-2024. Bazując na wypracowanych dobrych wynikach, jednocześnie mierząc się z istotnymi zmianami obserwowanymi w tym okresie w otoczeniu zewnętrznym, Zarząd Banku podjął decyzję o rozpoczęciu w 2022 r. prac w zakresie opracowania nowej Strategii Banku na lata 2023-2025.   


Załączniki

Biuro-prasowe-1200x600 06 03 2023 Wyniki 2022

Biuro-prasowe-1200x600 06 03 2023 Wyniki 2022

Biuro-prasowe-1200x600_06_03_2023 Wyniki 2022.png

rozmiar pliku: 97,9 kB

Jakub Słupiński Prezes Zarządu Banku Pocztowego

Jakub Słupiński Prezes Zarządu Banku Pocztowego

Jakub Słupiński Prezes Zarządu Banku Pocztowego.jpg

rozmiar pliku: 2,0 MB

Kontakt dla mediów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl

Powiązane artykuły