Bank Pocztowy wprowadza kredyty na finansowanie mikroinstalacji OZE. 21% bonifikaty na termoizolację budynków, w tym montaż paneli fotowoltaicznych

Bank Pocztowy w liczbach, Nowości, zmiany, wyróżnienia dla oferty, O Banku Pocztowym

Bank wprowadza finansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji OZE. Dodatkowo zmianie uległy warunki przyznawania premii w ramach oferty oraz ich wysokość. Premię z Banu Gospodarstwa Krajowego równą 21% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego będzie można otrzymać w momencie zakupu i instalacji mikroinstalacji odnawialnego źródła energii, np. paneli fotowoltaicznych. Wspólnoty mieszkaniowe wzmacniające przy okazji konstrukcje budynków z wielkiej płyty mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów oraz zwiększenie premii termomodernizacyjnej.

Bank Pocztowy wprowadził zmiany do oferty Kredyt z premią BGK. Od teraz inwestorzy mogą starać się o przyznanie kredytu termomodernizacyjnego również na: zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnego źródła energii, w tym paneli fotowoltaicznych oraz wykonanie dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych, w celu wzmocnienia budynku z wielkiej płyty. Zmiany są efektem nowelizacji Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, której zapisy weszły w życie 12 kwietnia br.

W Polsce zdecydowanie rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii zarówno wśród osób indywidualnych, jak i spółdzielni mieszkaniowych czy gmin. To efekt zmian w prawie, programów rządowych wspierających takie przedsięwzięcia, ale także wzrostu świadomości Polaków w zakresie tzw. czystej energii. Nie sposób zapomnieć także o jeszcze jednym elemencie: takie inwestycje w fotowoltaikę, termoizolację budynków czy uruchomienie małych elektrowni osiedlowych to wymierne oszczędności zarówno w zakresie produkcji energii, jak i ponoszonych wydatków. Bank Pocztowy będzie wspierał takie projekty prowadzone zarówno przez obywateli, jak i samorządy- komentuje Robert Kuraszkiewicz, Prezes Banku Pocztowego.

 

W Banku Pocztowym uległy zmianie zasady przyznawania premii termomodernizacyjnej w ramach oferty Kredyt z premią BGK. Obecnie, można ją uzyskać, gdy zmniejszy się roczne zapotrzebowanie na energię: w przypadku budynków, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy oszczędność ma wynosić co najmniej 10%, w przypadku pozostałych – co najmniej 25%. Zmieniła się również wysokość premii. Dla wszystkich przyznanych kredytów wynosi ona teraz 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia, niezależnie od wartości kredytu, a inwestorów, którzy w ramach termomodernizacji budynku zdecydują się na zakup i montaż mikroinstalacji OZE, premia wynosić będzie 21%. Premia termomodernizacyjna przysługuje, jeżeli kwota kredytu stanowi co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. O kredyt mogą starać się też wspólnoty mieszkaniowe, które przy okazji termomodernizacji budynków z wielkiej płyty dokonają wzmocnienia ich konstrukcji – połączeń między warstwą fakturową a warstwą konstrukcyjną za pomocą metalowych kotew. Dodatkowe wsparcie wyniesie wtedy połowę kosztów sporządzenia dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew, zakupu, przygotowania otworów i montażu kotew. Co więcej, wsparcie to zwiększa wysokość premii termomodernizacyjnej.

Zmianie uległy także zasady przyznawania oraz wysokość możliwej do uzyskania premii remontowej. W przypadku inwestorów wysokość premii będzie wynosić obecnie 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. Premia przysługuje, jeżeli kwota kredytu stanowić będzie co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia remontowego. O premię BGK można niezmienne ubiegać się chcąc wykonać prace remontowe wyłącznie w budynkach wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku.

O środki w ramach oferty Kredyt z premią BGK w Banku Pocztowym mogą ubiegać się Klienci z segmentu  mieszkalnictwa. Co istotne, kredyt nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych.

Więcej na temat oferty Kredyt z premią BGK znajduje się na stronie: https://www.pocztowy.pl/instytucje/kredyt-z-premia/

Drukuj komunikat