Prosto, bezpiecznie, w dobrej cenie – Strategia Banku Pocztowego

Bank Pocztowy w liczbach, Nowości, zmiany, wyróżnienia dla oferty, O Banku Pocztowym

Rada Nadzorcza Banku Pocztowego zaakceptowała Strategię rozwoju Banku do 2018 r. Bank Pocztowy będzie najprostszym bankiem, gwarantującym dobrą cenę Klientom i zintegrowanym z Poczta Polską. Bank zakłada, że w perspektywie Strategii liczba Klientów Banku przekroczy 2,4 mln, a zwrot z kapitału (ROE) wzrośnie do ponad 12%.

Zaktualizowana wizja rozwoju Banku wynika m.in. z wpływających na cały sektor bankowy zmian w otoczeniu makroekonomicznym (m.in. rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych), zmian zachodzących w sektorze bankowym (zmniejszających możliwości rozwoju w modelu małego banku uniwersalnego), nowej strategii Poczty Polskiej, zakładającej wzrost znaczenia usług finansowych w strategii Grupy. Kolejnym ważnym powodem zmiany jest poszukiwanie nowego modelu biznesowego, który zapewni Bankowi przewagę konkurencyjną na zmieniającym się rynku.

Bank Pocztowy w ciągu ostatnich 5 lat silnie zaznaczył swoją obecność na rynku rachunków osobistych, a także zbudował kompetencje w zakresie sprzedaży kredytów konsumpcyjnych. Udział Banku Pocztowego w akwizycji nowych ROR w Polsce regionalnej, czyli miejscowościach do 50 tys. mieszkańców, wynosi 6%*.

Prosta bankowość w dobrej cenie

- Chcemy być najprostszym, tanim bankiem. Zakładamy dalszą integrację z Pocztą Polską na poziomie wspólnych inicjatyw produktowych oraz sieci sprzedaży. Odchodzimy od modelu banku uniwersalnego, stawiając na bank wyspecjalizowany w najprostszej ofercie, mogący jednocześnie zaoferować Klientom dobrą cenę za swoje usługi. Integracja ze zmieniającą się i coraz nowocześniejszą Pocztą Polską, a także automatyzacja i uproszczenie procesów pozwoli nam zrealizować nasze ambitne cele biznesowe – mówi Szymon Midera, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Przyjęta przez Radę Nadzorczą Strategia zakłada dokapitalizowanie Banku kwotą min. 200 mln zł, co pozwoliłoby na szerszy rozwój sieci dystrybucji oraz szybszy wzrost w obszarze kredytowym.

Główne cele strategiczne w perspektywie 2018 r.

Poziom zakładanych wskaźników oraz planowanych wolumenów do 2018 r. jest również ambitny.

- W perspektywie tej Strategii chcemy przekonać do swoich usług ponad 900 tys. nowych Klientów, by Bank Pocztowy obsługiwał 2,4 mln osób. Stawiamy też na kredyty gotówkowe i zakładamy zwiększenie ich salda powyżej 4 mld zł – mówi Szymon Midera.

W efekcie realizacji założeń strategicznych, Bank Pocztowy chce osiągnąć w 2018 r. zwrot z kapitału ROE netto na poziomie blisko 13%.

Koncentracja na Klientach masowym z małych miejscowości

Prostą ofertę dostępną w rozległej sieci sprzedaży dzięki współpracy z Pocztą Polską Bank kieruje do Klientów masowych z miejscowości do 50. tys. mieszkańców, z dochodami poniżej 3 tys. zł. Razem z Pocztą Polską, Bank ma szansę dotrzeć do ponad 20 mln potencjalnych Klientów mieszkających poza dużymi miastami.

W perspektywie Strategii Bank będzie też budował zintegrowaną z usługami Grupy Poczty Polskiej mobilną ofertę dla Klientów cyfrowych (w tym Klientów indywidualnych i mikrofirm).

Bank będzie kontynuował rozwój w obszarze Mieszkalnictwa oraz działalności rozliczeniowej.

Główne elementy modelu biznesowego Banku Pocztowego sprowadzają się obecnie do czterech kluczowych elementów:

  1. Masowej akwizycji, w ramach której Bank oferuje Klientom najprostszą i tanią ofertę, w tym jeden rachunek dla Klientów detalicznych i jeden dla mikrofirm, prostą ofertę kredytową, depozytową oraz inwestycyjną,  wspartą unikalnymi programami lojalnościowymi.
  2. Uproduktowienia bazy Klientów kredytami, gdzie Bank skoncentruje się na wzmocnieniu zarządzania cyklem życia Klienta i działaniach cross-sellingowych kredytów gotówkowych do Klientów wewnętrznych. W efekcie Bank chce, aby 55% wolumenu kredytów gotówkowych udzielanych było własnym Klientom. Bank będzie również rozwijał kredytowanie w obszarze Mieszkalnictwa.
  3. Efektywnego modelu operacyjnego, rozumianego jako proste, tanie i zautomatyzowane procesy w Grupie Banku.
  4. Pełnej integracji z Grupą Poczty Polskiej, poprzez efektywne wykorzystanie potencjału sieci dystrybucji Poczty Polskiej i rozwoju nowoczesnej oferty produktowej we współpracy z spółkami  z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. W ramach Grupy Poczty Polskiej prowadzone będą wspólne działania zmierzające do koncentracji wybranych pracowników sieci rozległej na sprzedaży  i obsłudze produktów ubezpieczeniowo-finansowych. Bank Pocztowy zamierza też zwiększyć swoją sieć dystrybucji o 260 placówek. Bank będzie rozwijał sieć 60 placówek partnerskich zlokalizowanych w galeriach handlowych, ze strefą samoobsługową Poczty, a także tworzył nowoczesne placówki bankowo-pocztowe

Realizacja Strategii wsparta rozwojem w obszarze oferty, pracowników i technologii.

– Transformację Banku wspiera budowa nowej kultury korporacyjnej, bazującej na naszym KODzie, czyli sposobie w jaki myślimy i działamy. KOD to: PROSTO, ADASIE i OBTANIAMY – mówi Szymon Midera. Do wszystkich realizowanych przez nas inicjatyw podchodzimy przez pryzmat tych trzech drogowskazów. I to działa – dodaje Midera.

Główne projekty rozwojowe to:

  1. Rozbudowa nowej platformy bankowości internetowej
  2. Wdrożenie platformy FrontEnd w sieci Poczty Polskiej
  3. Dalsze usprawnianie procesów sprzedażowych
  4. Rozwój funkcjonalności kanału Contact Center
  5. Wdrożenie systemu CRM
  6. Budowa bankowości mobilnej

W obszarze zarządzania ryzykiem, Bank chce wspomagać realizację celów strategicznych przez podejmowanie decyzji nakierowanych na maksymalizację uzyskiwanych dochodów w dłuższym horyzoncie czasowym, przy akceptowalnym poziomie ryzyka.

Bank utrzyma miary kapitałowe na bezpiecznym poziomie. Współczynnik CAR będzie utrzymany powyżej 12%, Tier 1 pozostanie na poziomie powyżej 9%.

Zaktualizowana Strategia Banku Pocztowego, spójna z ogłoszoną niedawno przez Pocztę Polską, pozwoli na skuteczną realizację misji Banku: prosto, bezpiecznie, w dobrej cenie.

*TNS Polska: Badanie dla Banku Pocztowego


Rozwój Banku Pocztowego w latach 2009 - 2014

Bank Pocztowy w 2014 r. wypracował najwyższy w swojej historii zysk netto na poziomie 43,6 mln zł. Ten rekordowy wynik został osiągnięty wyłącznie w oparciu o wzrost organiczny przy zachowaniu satysfakcjonujących miar bezpieczeństwa i zyskowności.

Mimo historycznie najwyższego zysku zanotowanego przez Bank, tempo rozwoju skali działalności mierzone sumą bilansową, wartością kredytów i depozytów spowolniło. W celu zwiększenia rentowności Banku oraz powrotu do dużej dynamiki wzrostu podjęto decyzję o skoncentrowaniu wysiłków na bezpiecznym rozwoju linii kredytów gotówkowych, zwiększaniu liczby klientów i ich aktywności.

Sprzedaż kredytów gotówkowych w ostatnich latach potwierdza duże możliwości Banku w rozwoju tej linii biznesowej. Tempo wzrostu zarówno salda jak i sprzedaży kredytów gotówkowych w latach 2012 – 2014 przyspieszyło do ponad 20%. Bank utrzymuje dynamikę pozyskiwania Klientów na poziomie ponad 200 tys. rocznie. Są to Klienci, którzy coraz aktywniej korzystają z podstawowego rachunku ROR - saldo na tych rachunkach rosło w tempie 33% w okresie 2012-2014, podczas gdy w latach 2009 – 2011 wynosiło ono 16%.

Zysk netto w 2014 r. okazał się o 5 mln zł lepszy niż poprzedni rekord z 2012 r. Poprawę rentowności udowadnia również osiągnięcie wyższej stopy zwrotu z kapitału (ROE) niż średnia w sektorze w latach 2012 i 2014 - odpowiednio 11,4% oraz 10,5%.

Strategia Banku kontynuuje utrzymywanie miar ryzyka na bezpiecznych poziomach. Wskaźnik NPL dla Banku Pocztowego na koniec 2014 r. kształtował się na poziomie 5,3% (średnia dla sektora 7,3%).

Poprawa dochodowości Banku Pocztowego możliwa jest również dzięki ciągłej poprawie efektywności kosztowej. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) spadł z 88% w 2010 r. do 65% w 2014. Nowa strategia Banku Pocztowego zaprezentowana w kwietniu 2015 r. zakłada jego dalsze obniżanie do poziomów poniżej 60% do 2018 r.

Drukuj komunikat