Rekordowy 2012 r. w Banku Pocztowym

Bank Pocztowy w liczbach, O Banku Pocztowym

Bank Pocztowy osiągnął w 2012 r. rekordowe w historii wyniki przy znacznej poprawie efektywności działania – 15% wzrostu dochodów Grupy, 54% wzrostu zysku netto oraz ROE netto do poziomu 13,1%.


Dla Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego 2012 r. był kolejnym okresem dynamicznego rozwoju, w którym wyniki biznesowe pozwoliły na osiągnięcie rekordowych wyników finansowych. - Dochody wyniosły ponad 298 mln zł i wzrosły o 15% w porównaniu do 2011 r. Warto podkreślić, że przede wszystkim jest to zasługa wzrostu dochodów z bankowości detalicznej. Natomiast zysk netto był aż o 54% wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 45 mln zł. Zarówno dochody, jak i zysk netto osiągnęły najwyższe poziomy w historii działalności Grupy Banku Pocztowego – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.


Kontynuacji dynamicznego rozwoju Banku Pocztowego towarzyszyła znacząca poprawa efektywności działania całej Grupy Banku. Wskaźnik zwrotu z kapitału ROE netto wzrósł do 13,1% (9,6% w 2011 r.), natomiast wskaźnik koszty/dochody (C/I) obniżył się do 72,6% (80,6% w 2011 r.). Jednocześnie miary adekwatności kapitałowej utrzymywane były na bezpiecznym poziomie, wyższym od zalecanego przez Komisję Nadzoru Finansowego: na koniec 2012 r. współczynnik wypłacalności (CAR) wyniósł 14,3%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 10,2%.


Rozwój biznesu szybszy od rynku

Zarówno po drugim, jak i trzecim kwartale 2012 r. Bank Pocztowy utrzymał drugą pozycję na rynku w przyroście liczby ROR. Rok zamknął prowadząc już prawie 730 tys. rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, co oznacza 41% (212 tys.) przyrost r/r i gwarantuje Bankowi Pocztowemu bardzo wysoką pod tym względem pozycję na rynku w ciągu całych 12 miesięcy 2012 r. Ponadto liczba Klientów Banku wzrosła o 225 tys., osiągając na koniec 2012 r. poziom 1,3 mln (21% r/r).


Bank odnotował wysokie wzrosty zarówno po stronie aktywnej, jak i pasywnej - wartość sumy bilansowej wzrosła do ponad 7,1 mld zł (37% r/r). - Suma udzielonych klientom kredytów i pożyczek brutto wzrosła o ponad 25% r/r do 4,7 mld zł, natomiast wolumen depozytów zwiększył się aż o 35% r/r, do 6,3 mld zł na koniec 2012 r. Należy zaznaczyć, że Bank rozwijał się w tempie dużo wyższym niż polski sektor bankowy, którego aktywa, kredyty i depozyty wzrosły w 2012 r. odpowiednio o 4,5%, 2,1% i 3,1%.  – dodaje Tomasz Bogus.


Aktualizacja Strategii do 2015 r.

W lutym 2012 r. Zarząd i Rada Nadzorcza Banku przyjęły Strategię rozwoju na lata 2012-2015. W obliczu braku dokapitalizowania, jej istotnego założenia, w listopadzie 2012 r. Strategia została zaktualizowana, dostosowując tempo rozwoju Banku do aktualnych uwarunkowań. Niezmieniony pozostał jednak wcześniejszy model działania. Kluczowymi celami strategicznymi do 2015 r. są: obsługa 3 mln klientów, osiągnięcie 14% skonsolidowanego ROE netto, kontynuacja strategicznego partnerstwa z Pocztą Polską oraz zwiększenie poziomu kapitałów własnych. Bank wciąż koncentruje się w szczególności na obsłudze Klientów mieszkających w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców, nestorów oraz mikro- i małych przedsiębiorstw. Wykorzystując szeroką sieć placówek, chce w dalszym ciągu zapobiegać wykluczeniu finansowemu, docierając ze swoją ofertą również do osób niekorzystających dotychczas z bankowości – tzw. nieubankowionych.


Bank inaczej rozłożył natomiast akcenty w poszczególnych liniach biznesowych, kładąc nacisk na produkty najbardziej dochodowe. Istotniejszą rolę będzie odgrywała aktywizacja dotychczasowych Klientów, jak również szybsze tempo pozyskiwania nowych, zwłaszcza
w kontekście nowo otwieranych rachunków bieżących. W obszarze bankowości instytucjonalnej rozwijana będzie oferta dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz utrzymywane tempo rozwoju w grupie klientów segmentu mieszkalnictwa.


- Podstawowym źródłem wzmocnienia kapitałowego w latach 2012-2015, zgodnie z aktualną Strategią, będzie akumulacja wypracowanego zysku netto.  Jednocześnie wciąż aktualne pozostają scenariusze  dokapitalizowania np. w formie IPO lub przez akcjonariuszy – mówi Prezes Banku Pocztowego.


Bank Pocztowy  w 2012 r. dywersyfikował źródła finansowania. W związku z tym uruchomił program emisji obligacji zwykłych na łączną kwotę do 400 mln zł. W ramach tego programu w lipcu 2012 r. wyemitowano obligacje serii B na kwotę 200 mln zł. W 2012 r. Bank przeprowadził również emisję obligacji podporządkowanych serii C na kwotę 50 mln zł, którą Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się zaliczyć do funduszy uzupełniających Banku.


Mikrooddziały na półmetku

Koniec 2012 r. to również półmetek dla projektu budowy sieci Mikrooddziałów -  Bank posiadał wówczas 187 placówek tego typu, a tym samym łącznie 227 placówek własnych.


W oparciu o strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską do końca 2015 r. Bank i Poczta stworzą wspólnie sieć 1000 punktów dedykowanych usługom finansowym w ramach Placówek Pocztowych, z czego 360 stanowić będą Mikrooddziały, a 640 Pocztowe Strefy Finansowe. Wraz z placówkami pocztowymi na ternie całego kraju, tworzyć one będą najszerszą sieć dostępu do usług finansowych w Polsce.


Z roku na rok coraz lepiej postrzegany przez rynek Bank Pocztowy doczekał się kolejnych, licznych nagród i wyróżnień eksperckich. Szczególnie ważne było uzyskanie wyróżnienia za najlepsze zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w kategorii „Banki i instytucje finansowe” w 7. edycji konkursu na najlepszy raport roczny za 2011 r. „The Best Annual Report 2011” organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków.


Plany, jakie Bank Pocztowy chce zrealizować w 2013 r. to pozyskanie 0,5 mln nowych Klientów oraz otwarcie kolejnych 400 tys. ROR. W ramach rozwoju sieci chce otworzyć następne 113 Mikrooddziałów, by ich liczba na koniec roku wynosiła 300. Bank w dalszym ciągu będzie dążył do realizacji strategii i osiągania jej celów przy dalszej poprawie rentowności swojego działania.  

Drukuj komunikat