Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Nowości, zmiany, wyróżnienia dla oferty, O Banku Pocztowym

10 września br. upłynęło oddelegowanie Jakuba Słupińskiego - Członka Rady Nadzorczej - do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku Pocztowego. Jednocześnie 10 września br. Rada Nadzorcza delegowała Michała Leskiego, Sekretarza Rady, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Banku Pocztowego od 11 września 2020 r. oraz powierzyła Tomaszowi Dąbrowskiemu, Członkowi Zarządu Banku Pocztowego kierowanie pracami Zarządu do czasu wyłonienia w postępowaniu kwalifikacyjnym i powołania Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Z dniem 10 września br. upłynęło czasowe delegowanie przez Radę Nadzorczą Jakuba Słupińskiego do wykonywania czynności Członka Zarządu Banku Pocztowego, p.o. Prezesa Zarządu. W związku z powyższym Jakub Słupiński powrócił do sprawowania swojej funkcji w Radzie Nadzorczej Banku.

Jednocześnie w dniu 10 września br. Rada Nadzorcza Banku Pocztowego delegowała Michała Leskiego, Sekretarza Rady Nadzorczej, do wykonywania czynności Członka Zarządu Banku Pocztowego od dnia 11 września br. do dnia powołania przez Radę Nadzorczą Banku wyłonionego w postępowaniu kwalifikacyjnym prezesa Zarządu Banku Pocztowego albo powołania przez Radę Nadzorczą wyłonionego w postępowaniu kwalifikacyjnym członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. odpowiedzialnego za obszar ryzyka/zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, jednak nie dłużej niż na okres 3 miesięcy.

Do dnia powołania Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza powierzyła kierowanie pracami Zarządu Banku Pocztowego Tomaszowi Dąbrowskiemu, Członkowi Zarządu Banku Pocztowego.

Do czasu wyznaczenia Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym, odpowiedzialność za nadzór w tym obszarze ponosi kolegialnie cały Zarząd Banku.

Drukuj komunikat